III. Duh molitve

9. Svagdje, na svakom mjestu, u svaki čas i u svako vrijeme neka braća i sestre vjeruju istinski i ponizno i neka drže u srcu, neka ljube, časte, neka se klanjaju i neka služe, neka hvale, blagoslivljaju i slave uzvišenoga i najvećega vječnog Boga, Oca i Sina i Duha Svetoga.1 Neka mu se klanjaju čista srca jer valja svagda moliti i nikada ne sustati;2 Otac naime traži takve klanjaoce.3 S istim duhom neka slave božansku službu u jedinstvu s općom Crkvom.
Braća i sestre koje je Gospodin pozvao na kontemplativni život neka obnovljenom radošću svaki dan očituju svoje predanje Bogu4 i neka slave ljubav što je Otac ima prema svijetu, jer on nas je stvorio, otkupio, i spasit će nas jedino svojim milosrđem.5
10. Gospodina kralja neba i zemlje neka braća i sestre slave6 sa svim stvorovima njegovim7 i neka mu zahvaljuju što je po svojoj svetoj volji i po svojem jedinom Sinu s Duhom Svetim stvorio sve duhovno i tjelesno i nas na svoju sliku i priliku.8

11. Usklađujući se potpuno sa svetim Evanđeljem neka braća i sestre duhom razmatraju i čuvaju riječi našega Gospodina Isusa Krista koji je riječ Očeva, i riječi Duha Svetoga koje su duh i život.9
12. Neka sudjeluju u žrtvi Gospodina našega Isusa Krista i neka primaju njegovo Tijelo i Krv s velikom poniznošću i poštovanjem sjećajući se onoga što kaže Gospodin: Tko blaguje moje tijelo i pije moju krv, ima život vječni.10
Neka iskazuju veliko poštovanje i veliku čast, koliko god mogu, presvetom Tijelu i Krvi Gospodina našega Isusa Krista i napisanim svetim imenima i riječima11 Onoga u kojem je sve na nebu i na zemlji vraćeno u mir i sklad sa svemogućim Bogom.12
13. U svim svojim pogreškama braća i sestre neka ne oklijevaju kazniti se iznutra kajanjem, a izvana priznanjem,13 i neka donose plodove dostojne obraćenja.14 Treba i da poste, uvijek neka nastoje biti jednostavni i ponizni.15 Ništa drugo neka ne žele osim Spasitelja našega16 koji je sebe u vlastitoj krvi prinio kao žrtvu i prinos na oltaru križa za grijehe naše, ostavljajući nam primjer da idemo njegovim stopama.17

----------

1    NPr 23,11.
2    Lk 18,1.
3    NPr 22,29-30; 23,8.
4    Usp. Mt 6,31.
5    NPr 23,8.
6    Usp. Mt 11,25.
7    PS 3.
8    NPr 23,1.
9    Iv 6,63; usp. 2P 3.
10    Iv 6,5; NPr 20,5.
11    PrKl 1; usp. OR 12.
12    PR 12-13; usp. Kol 1,20.
13    OP 23,3.
14    Lk 3,8; 2P 45.
15    Usp. OP 19.
16    NPr 23,9.
17    Usp. 2P 11-14.